Online Application Form

श्री ज्योतिदय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.
गोदावरी न‍.पा.–११, चापागाउँ, ललितपुर
मिति/Date:
 
सदस्यता र खाता स‍ंचालन गर्ने आवेदन / Application of Member & Account Open
महोदय,
मैले यस संस्थाको विनिमय निर्देशिका एवं बचत तथा ऋण सम्बन्धि शर्तहरु अध्ययन गरि सो मा मन्जुर भै सदस्य बन्नको लागि सदस्य शुल्क वापत लाग्ने रु र शेयर थान बापत प्रति शेयरको रु ले हुन आउने गरी जम्मा रु. अक्षरेपी मात्र । यस साथ स‌ंलग्न गरि सदस्यताको लागी अनुरोध गर्दछु ।
 
परिचय पत्र/ Identification Details
निवेदनको नाम/ Name of the Application in Block Letters
देवनागरीमा
In English
ठेगाना स्थायी
Add.Parmanent
अञ्चल
Zone
जिल्ला
District
महा. / उपमहा. / न.पा. / गा.पा.
Metro / Submetro / Municipality / RDC
वडा नं.
Ward
टोल सडक
Street
घर नं.
House No.
ठेगाना स्थायी
Add.Temporary
अञ्चल
Zone
जिल्ला
District
महा. / उपमहा. / न.पा. / गा.पा.
Metro / Submetro / Municipality / RDC
वडा नं.
Ward
टोल सडक
Street
घर नं.
House No.
बुबाको नाम
Father's Name
बाजेको नाम
Grandfather's Name
पति/पत्नीको नाम
Husband/Wife's Name
राष्ट्रियता Nationality
जन्म मिति (वि.सं.)
Date of Birth (B.S.)
जन्म मिति (र्इ.सं.)
Date of Birth (A.D.)
लिङ्ग
Gender
धर्म
Religion
पेशा
Occupation
शिक्षा
Education
नागिरकता
Citizenship No.
जारी मिति
Issuance Date
जारी स्थान
Place of Issuance
पासपोर्ट न‌ं.
Passpost No.
जारी मिति
Issued Date
जारी स्थान
Place of Issuance
पान नं.
PAN No.
फोन नं.
Tel No.
मोबार्इल नं.
Mobile No.
इमेल
Email
 
नाबालकको हकमा / Details in Case of Minor Account
नाबालकको उमेर
Age of Minor
जन्म दर्ता प्र.प.न.
Birth Regd.No.
जारी स्थान
Place of Issuance
नाबालकको नाता
Name of Gaurdian
संरक्षकको नाम
Relation with Minor
 
आम्दानीको श्रोत / Source of Income
बिप्रेषण
Remittance
तलब
Sallary Income
ब्यापार आम्दानी
Business Income
अन्य (खुलाउनुहोस्)
Others (Please Specify)
 
इच्छाएको व्यक्ती / Nominees
यस ज्योतिदय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. मा मेरो/हाम्रो नाउँमा रहेको सम्पूणर् रकम मेरो शेषपछि प्राप्त गर्न निम्न व्यहोरा भएको ब्यक्तिलाई ईच्छाएको छु/छौं ।
I/We with Jyotidaya Saving and Credit Cooperative Ltd. hereby give details of the nominee(s) to receive any sum of amount which may be due to me/us from Jyotidaya Saving and Credit Cooperative Ltd. in the event of my/our Death.
पुरा नाम
Full Name
म संगको नाता
Relation to me
ठेगाना
Address
अञ्चल
Zone
जिल्ला
District
महा. / उपमहा. / न.पा. / गा.पा.
Metro / Submetro / Municipality / RDC
वडा नं.
Ward
टोल सडक
Street
घर नं.
House No.
नागरिकता/पासपोर्ट न‍ं.
Citizenship/Passport No.
सम्पर्क नं.
Contact No.
अन्य खाता नं. ( यदि कुनै खाता खुलार्इएको भएमा)
Reference Account No.( If any account maintained by Nominee) :
Upload Photo